ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿੱਸਾਕਾਰ

ਕਿੱਸਾਕਾਰ              ਰਚਨਾ 

ਦਾਮੋਦਰ                       ਹੀਰ-ਰਾਂਝਾ

ਪੀਲੂ                           ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ

ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ                  ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂੰ

ਕਾਦਰਯਾਰ                    ਪੂਰਨ ਭਗਤ

ਫ਼ਜ਼ਲਸ਼ਾਹ                     ਸੋਹਣੀ-ਮਹੀਵਾਲ

ਵਾਰਿਸ਼ ਸ਼ਾਹ                   ਕਿੱਸਾ “ਹੀਰ-ਰਾਂਝਾ”

ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਗੰਜਵੀ               ਲੈਲਾ ਮਜਨੂੰ /ਸ਼ੀਰੀ ਫ਼ਰਹਾਦ

ਫ਼ਿਰਦੌਸੀ                        ਸ਼ਾਹਨਾਮਾ

Author: gkscrapbook

This is a non-profit site for all those students who are aspirants of competitive exams of different kinds. We don't provide knowledge in bulk but a small spoon of little knowledge is sufficient for containing the continuous studies.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s