ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਾਰ ਟੈਕਸ

ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ 

ਲਗਾਨ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ. ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲਗਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਚਾਰ ਲਗਾਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 

ਸਲਤਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਗ੍ਹਲ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ –


1.ਖ਼ਿਰਾਜ :- ਇਹ ਉਹ ਲਗਾਨ ਸੀ ਜੋ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. 

ਇਹ ਕੁੱਲ ਉਪੱਜ ਦਾ 1/10ਤੋਂ 1/2 ਤੱਕ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ.

2.ਖਮਸ :- ਖਮਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਸਨ .ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਸਮਾਨ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸਦਾ 1/5 ਭਾਗ ਸ਼ਾਹੀ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ 

ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ.

3.ਜਜ਼ੀਆ :- ਜਜ਼ੀਆ ਇੱਕ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਸੀ, ਔਰਤਾਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਬੱਚੇ 

,ਭਿਖਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ( ਅਕਬਰ ਨੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 

ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ .)

4.ਜਕਾਤ :- ਇਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਟੈਕਸ ਸੀ ਜੋ ਕੇਵਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਗਰੀਬ 

ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ.

           ______________________________

Posted by ਓਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਰਾਇਣ

Author: gkscrapbook

This is a non-profit site for all those students who are aspirants of competitive exams of different kinds. We don't provide knowledge in bulk but a small spoon of little knowledge is sufficient for containing the continuous studies.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s