ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਦੀਆਂ ਕਿਨਾਰੇ ਵਸੇ ਸ਼ਹਿਰ

 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਸਥਿੱਤ ਹਨ | ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਕਿਨਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ | ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਕਿਨਾਰੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸਥਿੱਤ ਹਨ |
word1
w0rd2
word3
word4
– ਓਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਰਾਇਣ –

Author: gkscrapbook

This is a non-profit site for all those students who are aspirants of competitive exams of different kinds. We don't provide knowledge in bulk but a small spoon of little knowledge is sufficient for containing the continuous studies.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s