ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਾਹਿੱਤ

ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿੱਤ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ | ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਹਿੱਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਸ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਹਿੱਤ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ | ਆਉ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਸ ਅਮੀਰ ਸਾਹਿੱਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ |

ਲੜੀ ਨੰ: ਮੁੱਖ ਸਾਹਿੱਤ  ਲੜੀ ਨੰਬਰ  ਸਾਹਿੱਤਕ ਰਚਨਾਵਾਂ 
1 ਵੇਦ  1 ਰਿਗਵੇਦ 
2 ਸਾਮਵੇਦ 
3 ਯਜੁਰਵੇਦ 
4 ਅਥਰਵਵੇਦ 
2 ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗ੍ਰੰਥ  1 ਐਤਰੇਯ 
2 ਕੋਸ਼ੀਤਕੀ 
3 ਸ਼ਤਪਥਬ੍ਰਾਹਮਣ 
4 ਪੰਚਵਿਸ਼ਬ੍ਰਾਹਮਣ 
5 ਗੋਪਥਬ੍ਰਾਹਮਣ 
3 ਅਰੰਣਿਯੰਕ  1 ਮੈਤ੍ਰੈਆਣੀ 
2 ਤੈਤਿਰਿਆ
3 ਐਤ੍ਰੇਯ
4 ਉਪਨਿਸ਼ਦ  ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਹੈ | ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ |
1 ਕਥੋਪਨਿਸ਼ਦ 
2 ਈਸ਼ਵਾਸਪੋਪਨਿਸ਼ਦ 
3 ਕੇਨੋਪਨਿਸ਼ਦ 
4 ਵ੍ਰਿਹਦਾਰਣਿਅਕ
5 ਛੰਦੋਗਿਓਪਨਿਸ਼ਦ
5 ਵੇਦਾਂਗ  1 ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ 
2 ਕਲਪ 
3 ਵਿਆਕਰਣ 
4 ਨਿਰੁਕਤ 
5 ਛੰਦ 
6 ਜਿਓਤਿਸ਼ 
6 ਕਲਪ ਸੂਤਰ  1 ਸ਼੍ਰੋਤਸੂਤਰ 
2 ਗ੍ਰਿਹਸੂਤਰ 
3 ਧਰਮਸੂਤਰ 
4 ਸ਼ੁਲਵਸੂਤਰ 
7 ਸੂਤਰਸਾਹਿੱਤ  1 ਆਪਸਤੰਬ ਗ੍ਰਿਹਸੂਤਰ 
2 ਬੋਧਾਯਨ ਗ੍ਰਿਹਸੂਤਰ 
3 ਆਪਸਤੰਬ ਧਰਮਸੂਤਰ 
4 ਬੌਧਾਅਨ ਧਰਮਸੂਤਰ 
5 ਗੌਤਮ ਧਰਮਸੂਤਰ 
6 ਆਸ਼ਵਲਾਇਨ ਸ਼੍ਰੌਤਸੂਤਰ 
8 ਵਿਆਕਰਣ ਸਾਹਿੱਤ  1 ਅਸ਼ਟਾਧਿਆਏ 
2 ਮਹਾਭਾਸ਼ਿਆ 
3 ਨੀਰੁਕਤ 
9 ਜੋਤਿਸ਼ ਸਾਹਿੱਤ  1 ਬ੍ਰਿਹਜਾਤਕਮ 
2 ਸੁਰਿਆਸਿਧਾਂਤ 
3 ਬੀਜਗਣਿਤਮ 
4 ਬ੍ਰਿਹਤਸੰਹਿਤਾ
10 ਉਪਵੇਦ  1 ਆਯੁਰਵੇਦ 
2 ਧਨੁਰਵੇਦ 
3 ਗੰਧਰਵਵੇਦ 
4 ਸ਼ਿਲਪਵੇਦ 
11 ਸ਼ਡਦਰਸ਼ਨ  1 ਨਿਆਂਏ 
2 ਵੈਸ਼ੇਸ਼ਿਕ
3 ਸਾਂਖਿਆ
4 ਯੋਗ 
5 ਪੂਰਵਮੀਮਾਂਸਾ 
6 ਉੱਤਰਮੀਮਾਂਸਾ 
12 ਮਹਾਂਕਾਵਿ  1 ਰਮਾਇਣ 
2 ਮਹਾਂਭਾਰਤ 
13 ਪੁਰਾਣ 1 ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾਣ
2 ਪਦ੍ਮਪੁਰਾਣ 
3 ਵਿਸ਼੍ਣੁਪੁਰਾਣ 
4 ਸ਼ਿਵਪੁਰਾਣ 
5 ਭਾਗਵਤਪੁਰਾਣ 
6 ਨਾਰਦਿਪੁਰਾਣ 
7 ਮਾਰਕੰਡੇਪੁਰਾਣ 
8 ਅਗਨੀਪੁਰਾਣ 
9 ਭਵਿਸ਼ਿਆਪੁਰਾਣ 
10 ਬ੍ਰਹਮਵੈਵਰਤਪੁਰਾਣ 
11 ਲਿੰਗਪੁਰਾਣ 
12 ਵਰਾਹਪੁਰਾਣ 
13 ਸਕੰਦਪੁਰਾਣ 
14 ਵਾਮਨ ਪੁਰਾਣ 
15 ਕੂਰਮਪੁਰਾਣ 
16 ਮਤ੍ਸਿਆਪੁਰਾਣ 
17 ਗਰੁੜਪੁਰਾਣ 
18 ਬ੍ਰਹਮਾਂਡਪੁਰਾਣ 
14 ਸਮ੍ਰਿਤੀਆਂ  1 ਮਨੁਸਮ੍ਰਿਤੀ 
2 ਯਾਗਿਆਵਲ੍ਕਿਆ ਸਮ੍ਰਿਤੀ 
3 ਵਿਸ਼੍ਣੁਪੁਰਾਣ 
4 ਨਾਰਦ ਸਮ੍ਰਿਤੀ 

 

Author: gkscrapbook

This is a non-profit site for all those students who are aspirants of competitive exams of different kinds. We don't provide knowledge in bulk but a small spoon of little knowledge is sufficient for containing the continuous studies.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s