ਅਪੈੰਡਿਸਾਇਟਸ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?

ਅਪੈੰਡਿਸਾਇਟਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਂਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਵਰਮੀਫ਼ੋਰਮ ਆਪੇੰਡਿਕ੍ਸ ਹੈ | ਇਹ ਅੰਗ ਪੇਟ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਨਿਚਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਥਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਆਂਦਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ | ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ‘ਕੇਕਮ’ ਆਖਦੇ ਹਨ | ਇਸਦਾ ਆਕਾਰ ਨਲੀ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਜਿਸਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਬੰਦ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਿਰਾ ਕੇਕਮ ਵਿੱਚ ਖੁਲਦਾ ਹੈ | ਆਦਮੀ ਦੇ ਅਪੈੰਡਿਕਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ

appendics ਇੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮੋਟਾਈ ਅੱਧੇ ਇੰਚ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਇਸਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਸ਼ਾਇਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਾਚਣ ਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੈਲੁਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣ  ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ | ਇਹ ਅੰਗ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਤੋਂ ਹੋਲ੍ਹੀ ਹੋਲ੍ਹੀ ਗਾਇਬ ( ਵਿਲੁਪਤ ) ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਆਪੇੰਡਿਕ੍ਸ  ਵਿੱਚ ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਵਾਲਵ  ਹੁੰਦੇ ਹਨ , ਜੋ ਮਿਉਕਸ ( ਸਲੇਸ਼ਮਾ ) ਵਰਗੇ ਫ਼ਾਲਤੂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕੇਕਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ | ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਆਪੇੰਡਿਕ੍ਸ ਦੇ ਖੁਲੇ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਂਦੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਫ਼ਾਲਤੂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ  ਇਸ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤਿ ਨਾਲ ਦਬਾਉ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਅੰਗ ਉੱਤੇ ਕੀਟਾਣੂ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਕਾਰਣਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਸੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਇਸੇ ਸੋਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪੈੰਡਿਸਾਇਟਸ ਆਖਦੇ ਹਨ |

         ___________________________________________________________

Author: gkscrapbook

This is a non-profit site for all those students who are aspirants of competitive exams of different kinds. We don't provide knowledge in bulk but a small spoon of little knowledge is sufficient for containing the continuous studies.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s