ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉੱਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?

ਅਕਸਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ।

ਦੀਪ : ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਭੁ -ਖੰਡ ਜੋ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ) ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੀਪ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਇੱਕ ਦੀਪ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੀਪ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੀਪ-ਸਮੂਹ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀਪ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀਪ ਸਮੂਹ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਮਹਾਂਦੀਪ : ਮਹਾਂਦੀਪ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਭੁ-ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੁਆਰਾ ਬਾਕੀ ਵੱਡੇ ਭੁ-ਆਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖੀਏ ਤਾਂ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੀਪ ਨੂੰ ਮਹਾਂਦੀਪ ਆਖਦੇ ਹਾਂ।

ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ : ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਭੁ-ਖੰਡ ਜੋ ਤਿੰਨ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਧਰਤੀ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਭੁ-ਖੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਆਖਦੇ ਹਨ।

ਉੱਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ : ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ,ਪਰ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਅਲਗ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਉਸਨੂੰ ਉੱਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁ-ਖੰਡ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕਾਰਨ (ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤਾਂ ਦੀ ਲੜ੍ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਬਾਕੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ , ਚੀਨ ,ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮਨਮਾਰ ਤੋਂ ਅਲਗ ਕਰਦੀ ਹੈ) ਬਾਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਅਲਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Author: gkscrapbook

This is a non-profit site for all those students who are aspirants of competitive exams of different kinds. We don't provide knowledge in bulk but a small spoon of little knowledge is sufficient for containing the continuous studies.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s